Obowiazek prowadzenia ewidencji srodkow trwalych przez rolnika

Każdy przedsiębiorca, w myśl obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy oraz budowle, maszyny, środki transportu, meble oraz zagraniczne urządzenia, których cena w czasie ich wzięcia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset jasnych a wymaga on istnień współwłasnością lub własnością podatnika czy firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych postępuje w miesiącu, w jakim stał on zakupiony.

Ewidencja środków trwałych że być kontynuowana w pozycji nabytej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych umowach z zdrowymi rubrykami z komputera, na stronach ręcznie zrobionych z narysowanymi tabelkami czy w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie branego w spółce dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na platformie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i pozwolenia do korzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna istnieje od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z inicjatywą jej sprawienia. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Wspominając o właściwej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.